Saradnja sa udruženjem Sociativa na projektu “Pomagači i građani – na istoj strani”

Udruženje “DAJ MI RUKU” nastavlja uspešnu saradnju sa udruženjem Sociativa. Naši saradnici su koordinatori projekta “Pomagači i građani – na istoj strani”, čiji je cilj osvešćivanje institucija o važnosti komunikacije sa građanima i obezbeđivanje kontinuirane podrške pomagačima i javno zagovaranje kod institucija socijalne zaštite za izmenama javnih politika i praksi. 

U toku projekta ćemo sa građanima komunicirati o njihovim stavovima i potrebama za uslugama i pravima iz socijalne zaštite (kroz ulične akcije, anketu, panel diskusiju), a sa pomagačima o potrebi za unapređenjem mentalnog zdravlja (kroz grupe podrške sa pomagačima).

Predviđeni rezultati projekta su:

  • Istraživanje stanja i potrebama za podrškom kod 10 pomagača sa teritorije opštine Zemun, Beograd,
  • Pružena psihosocijalna podrška za minimum 10 pomagača kroz grupe podrške “Mentalno zdravlje pomagača” sa teritorije opštine Zemun, Beograd,
  • Dve ulične akcije “Razgovor sa socijalnim radnikom i socijalnom radnicom”, tokom koje ćemo sprovesti i ispitivanje potreba građana ka lakšem pristupu institucijama socijalne zaštite i potrebama za novih uslugama i pravima isto iz domena socijalne zaštite,
  • Izrada seta Preporuka za unapređenje rada socijalne zaštite kao odgovor na potrebe građana i pomagača,
  • 5 video snimaka kao odgovora na pitanja građana,
  • Brošura o pravima i uslugama iz domena socijalne zaštite,
  • Onlajn kampanja,
  • Panel diskusija o rezultatima istraživanja i preporukama.

Pandemija koronavirusa je istakla jaz koji postoji već duži niz godina između korisnika i pomagača iz socijalne zaštite. Socio-ekonomski uticaj COVID-19 najviše osećaju oni koji spadaju u ranjive grupe stanovništva. Smanjenje broja zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, povećanje broja korisnika, negativna medijska slika o institucijama iz sistema socijalne zaštite, u poslednjih nekoliko godina pravi sve veći jaz između pomagača i građana i stvara nemerljivo nepoverenje u institucije i struku, a sa druge strane predstavljaju rizike po mentalno zdravlje pomagača.

Period implementacije: 01. maj – 21. decembar 2021.

Udruženje "DAJ MI RUKU"