Evaluacija zadovoljstva volontera psihodramskim grupama “Pomoć pomagačima”

Časopis za teoriju i praksu socijalne politike i socijalnog rada “SOCIJALNA POLITIKA”
Tema broja: Izazovi socijalne zaštite dece kao posebno osetljive grupe stanovništva
Naziv rada: Evaluacija zadovoljstva volontera psihodramskim grupama “Pomoć pomagačima”
Autori: Gordana N. Marčetić Radunović i Iva Fila Ivanov
SAŽETAK
Cilj rada je da prikaže rezultat evaluacije zadovoljstva volontera psihodramskim grupama “Pomoć pomagačima” (PP) u programu “Stariji brat, starija sestra” (SBSS). Program SBSS je program spoljne podrške deci u kojem jedan volonter student, kroz uspostavljen trajni negujući odnos i interakciju, detetu pruža psihosocijalnu pomoć tokom perioda od 20 meseci. PP predstavljaju grupu aktivnosti psiho-socijalne podrške volonterima na programu SBSS. Psihodramski susreti se odvijaju prosečno jednom u dva meseca u trajanju od 2,5 sata, a primenjuje se metod rada sa grupom. PP je zasnovan na teorijama i perspektivama: prevencija vikarijanske traume i sindroma izgaranja, perspektiva socijalnog rada u uspostavljanju pozitivnog odnosa sa klijentom, teorija osećajnog vezivanja, perspektiva snaga, teorija o mentorskom radu, antipočinjavajuća i antidiskriminativna perspektive. Podaci o zadovoljstvu korisnika PP i pojedinim aspektima PP prikupljani su na osnovu odgovora volontera u Završnom izveštaju. U evaluaciji je učestvovalo 33 volontera programa SBSS. Na skali od 1 do 10 ocenili su uslugu prosečnom ocenom 9,26 za sva četiri ciklusa. Pojedinačno posmatrajući svaki ciklus: prvi ciklus sa 9.8, drugi sa 9.7, treći ciklus sa 7.9, četvrti sa 9.3. Najvažnije im je Podrška grupe i Razmena iskustva. Najviše predloga je bilo da susreti budu češći, redovnija posećenost volontera i bolja usklađenost termina grupa sa obavezama volontera.

Evaluacija zadovoljstva volontera psihodramskim grupama “Pomoć pomagačima” – Srpski

Evaluation of volunteers’ satisfaction with psychodrama groups “Helping the Helpers” – English

Udruženje "DAJ MI RUKU"